Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Karin van Oirschot is gehouden aan het Privacy Reglement van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). U kunt deze reglementen inzien op de VBAG-website www.vbag.nl. Hiernaast zijn ook de reglementen van WGBO (www.wetten.overheid.nl), Wkkgz (www.rijksoverheid.nl) en AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) van toepassing.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en eventueel waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht. Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, evt. mailadres) kan worden verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken/innen ed.).

Hieronder vind u de details van ons privacy-beleid:

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Gegevens zorgverlener: C.W.L-L.M. van Oirschot
Oranjestraat 10
7451 CC Holten
Tel: 06- 83 599 688
info@karinvanoirschot.nl
Lid: VBAG en RBCZ/TCZ
KvK: 51014645
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming
Doel gegevensvastlegging· doel van behandeling· behandeling verloop en aantal behandelingen· verwijzing· administratie, maken van afspraken· innen van consultkosten· facturering· voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)· voorschrijven van adviezen op gebied van leefstijl,  voeding en voedingssupplementen· Voorschrijven/uitvoeren van (elektro)acupunctuur behandeling, homeopathische behandeling en geven van voedingssupplementen en kruiden
Wij noteren in uw dossier · naam, adres, woonplaats· telefoonnummer· e-mailadres· geboortedatum· huisarts Bijzondere persoonsgegevens· medische gegevens en relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport) · naam van de huisarts en/of specialist
Bij minderjarigen < 16 jaar · alle bovenstaande gegevens· naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres van gezaghebbende ouder of voogd
Bewaartermijn dossier · 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)
· U kunt vragen om vernietiging van uw medisch dossier. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat uw gegevens worden bewaard. Uw behandelaar moet dit binnen 1 maand doen.
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen: Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw behandelaar. Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.
Op de zorgnota staan de gegevens,
die door de zorgverzekeraar worden gevraagd. 
· uw naam, adres, woonplaats· uw cliëntnummer en geboortedatum· de datum van de behandeling· korte omschrijving van de behandeling· prestatiecode en AGB-code zorgverlener· extra afgenomen middelen, zoals homeopathische middelen, kruiden, voedingssupplementen· notanummer· consult kosten· adres praktijk· emailadres praktijk· KvK, bankgegevens van de praktijk en AGB-code praktijk

Uw rechten:· Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;· Wij noteren uw toestemming in uw dossier· Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;· U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming· U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en bij Stichting TCZ (Tuchtcollege voor Complementaire Zorg)
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens · C.W.L-L.M. van Oirschot: behandelaar, zorgverlener en verwerker van dagelijkse (financiële) administratie · Paalman Advies is ons administratie kantoor voor verwerken van belastingaangifte en ziet alleen financiële gegevens in · Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
Met betrekking tot contact per emailna toestemming cliënt
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliëntna toestemming cliënt
Met betrekking tot online afspraken makenna toestemming cliënt
Met betrekking tot onze website en
social network pagina 
· Er kunnen geen berichten geplaatst worden op de website· Wij hebben géén ‘social network’ pagina’s zoals Facebook, YouTube, Twitter ed.
Digitale Nieuwsbrief· Incidenteel, na toestemming van cliënt
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen· Technisch (beveiliging van dossiers, computer met wachtwoorden en dubbele back-up systeem.· Wij werken met een thuisnetwerk en beveiligd cloud-systeem· 
Meldplicht datalekken· Wij beschikken over een protocol datalekken
OverigC.W.L-L.M. van Oirschot is een geregistreerd natuurgeneeskundige (Kwaliteitsregister VBAG)
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Afspraak maken?

Scroll naar boven